вторник, 19 януари 2010 г.

Ислям за не-мюсюлмани 7

Как така Ислямът може да се наричарелигията на мира
като е разпространен със сабя и меч?


Отоговор:

Това е едно от честите недоволства сред някои не-мюсюлмани, че Ислямът не би имал милиони привърженици из целия свят, ако не е бил разпространен чрез насилие. Следващите точки ще изяснят, колко далече е Ислямът от това да е бил разпространяван със сабя и меч; присъщната сила на истината, разума и логиката е тази, която е отговорна за бързото му разпространение.

1. Ислям означава мир

„Ислям” произлиза от коренната дума „салаам”, която означава мир. Тя означава също така „отдаване нечия воля на Аллах (сут)”. Затова Ислямът е рилигия на мира, който се постига чрез отдаването нечия воля на волята на Великия Създател – Аллах (сут).

2. Понякога трябва да се използва сила за да се запази мирът

Не всеки и всички човешки същества на този свят са заинтересовани да запазят мира и хармоничността. Има много хора, които са съгласни да рушат за да запазят капиталовложенията си. Понякога трябва да се използва сила за да се запази мирът. Точно поради тази причина има полиция, която използва сила срещу криминални и антисоциални лица, за да запази мира в страната. Ислямът подкрепя мира. В същото време обаче Ислямът призовава последователите си да воюват срещу подтисничеството. Борбата против подтисничеството понякога може да наложи и използването на сила. В Исляма сила може да се налага само за да се подпомогнат мирът и справедливостта.

3. Становището на историка Де Лейси О’Лери

Най-добрият отговор на недоразумението, че Ислямът е разпространен със сабя и меч е даден в историческите записки на Де Лейси О’Лери в книгата „Ислямът на кръстопът” (Islam at the cross road), стр. 8:

„Историята показва ясно, че легендите за фанатичните мюсюлмани, които са кръстосвали света и налагали Исляма със саби и меч над завоюваните народи е една от най-фантастичните, абсурдни измислици, която историците въобще някога са повтаряли.”

4. Мюсюлмани са управлявали 800 год. Испания

Мюсюлмани са управлявали Испания около 800 год. Те никога не са използвали събя и меч за да накарат хората да приемат Ислама. По-късно Християнските кръстоносци с идването си заличават мюсюлманите. Не остава ни един мюсюлманин в Испания, който открито да прави азан – повикът за молитвите.

5. 14 милиона араби са коптски християни

Мюсюлманите са били владетелите на Арабия за 1400 години. Англичаните и французите са властвали само по няколко години. Мюсюлманите са властвали общо 1400 години. До ден днешен има 14 милиона араби, които са коптски християни, тоест християни от поколения. Ако мюсюлманите са използвали събя и меч е нямало да има нито един арабин, който да се е запазил като християнин.

6. Повече от 80% не-мюсюлмани в Индия

Мюсюлманите са управлявали Индия около 1000 години. Ако са искали, те са имали силата да накарат всеки един не-мюсюлманин в Индия да приеме Исляма. Днес повече от 80% от жителите на Индия са не-мюсюлмани. Всички тези не-мюсюлмани в Индия са автентично доказателство за това, че Ислямът не е разпространяван със сабя и меч.

7. Индонезия и Малайзия

Индонезия е страната, която има най-големият брой мюсюлманско население на света. Болшинството от жителите на Малайзия са мюсюлмани. Само един въпрос: „Коя мюсюлманска армия е върлувала в Индонезия и Малайзия?”

8. Източното крайбражие на Африка

По същия начин Ислямът се е разпространил значително по източното кпайбрежие на Африка. Позволено ли ми е отново да попитам, ако Ислямът е разпространяван с насилие, коя ислямска армия е върлувала на източното крайбрежие на Африка?

9. Томас Чарли

Известният историк Томас Чарли разяснява във връзка с недоразомението относно Исляма в книгата си „Героите и тяхното почитане” (Heroes and Hero worship): „Да сабята, но откъде ще получиш своята сабя? Всяко едно ново мнение се заражда именно като малцинствено мнение – в мислите на един единствен човек. В него е убеден един човек – сам в целия свят, един човек - сам срещу всички хора. Той няма да има голям успех ако грабне сабята и започне да го налага с нея. Първо трябва да намериш сабята си. Една идея ще се разпространи общо взето сама....”

10. В религията няма насилие

С кои саби е бил разпространен Исляма? Даже и да са ги имали на мюсюлманите не им е позволено да ги използват за разпространението на Исляма, понеже в следните знамения на Корана се казва:
„Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата.” [Коран 2:256]

11. Сабята на разума

Това е сабята на разума. Сабята, която завоюва сърцата и мислите на хората. В Сура Нахл – глава 16, знамение 125 - на Корана се казва:
„Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение, и спори с тях по най-хубавия начин!” [Коран 16:125]

12. Разпространението на религиите по света от 1934 до 1984

Една статия в Рийдер Диджест Алманах, годишник 1986, позовава статистика за нарастването на най-важните реригии на света за половин век, от 1934 до 1984 година. Тази статия е отпечатана също така и в списанието ‘The Plain Truth’. На първо място е Ислямът, който нарастнал с 235%, Християнството нарастнало със само 47%. Позволено ли ми е да попитам, коя война през този век принуди толкова хора да приемат Исляма?

13. Ислямът е най-бързо разпространяващата се религия в Америка и Европа

Най-бързо разпространяващата се религия в Америка днес е Ислямът. Най-бързо разпространяващата се религия в Европа е Ислямът. Коя сабя кара такъв значителен брой хората на запад да приемат Исляма?

14. Д-р Йозеф Адам Пърсон

Д-р Йозеф Адам Пърсон казва с право: „Хора, които се безпокоят, че ядреното оръжие ще попадне един ден в ръцете на арабите, не могат да осъзнаят, че ислямската бомба вече е паднала; тя падна в деня, когато Мухаммед (с.а.с.) се е родил.”Източник: Др. Закир Наик - Islamic Research Foundation (IRF)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Последователи